Privacy Statement

1. Identiteit van de verantwoordelijke
Capaz.nl zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement zullen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Capaz.nl is de website van CAPAZ tentoonstelling en interieurbouw. Capaz is statutair gevestigd te Wognum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37107016.
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG1 heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van Capaz.nl

E-mail: info@capaz.nl
Telefoon: 0229 - 269887

2. Algemeen
In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website Capaz.nl bezoekt, indien u een formulier invult via de website en het geval waarin u een overeenkomst aangaat met ons. U leest in hoofdstuk 9 welke persoonsgegevens wij verwerken.

3. Wettelijke grondslag
Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst
Indien u een overeenkomst aangaat met Capaz waarbij het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst zal dit als grondslag voor de verwerking dienen.

Gerechtvaardigd belang
Voor het verzenden van direct marketing berichten heeft Capaz een gerechtvaardigd belang. Capaz meent een gerechtvaardigd belang te hebben om u van tijd tot tijd te informeren over nieuwe diensten of overig nieuws dat betrekking heeft op Capaz. Capaz zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

Toestemming
Het verwerken van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of welke niet onder een overige wettelijke grondslag valt, zullen uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt worden.

4. Doel van de verwerking
Uitvoeren van een overeenkomst
Capaz verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.
De dienstverlening te verbeteren;
Capaz verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren.
Contact met u op te nemen
Capaz verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met Capaz zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.
Wettelijke verplichting na te komen
Capaz verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Capaz rustende wettelijke verplichting.

5. Gegevens die wij delen
De door Capaz verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Met deze derden heeft Capaz een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.
Capaz zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Capaz daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

6. Beveiliging
Capaz stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Capaz heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

7. Duur van de opslag
Capaz zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken. Nadat de overeenkomst tussen u en Capaz eindigt zal Capaz de persoonsgegevens nog 24 maanden bewaren. Gegevens die, nadat Capaz deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.
Indien Capaz daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal Capaz uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en Capaz. In dat geval zal Capaz u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Capaz daarvoor heeft.

8. Wijziging van het privacy statement
Capaz is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Capaz overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

9. Welke persoonsgegevens Capaz verwerkt

Website

Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
Persoonsgegevens die Capaz via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door Capaz geleverde diensten. Capaz zal persoonsgegevens die u via de website verstrekt nimmer aan derden verstrekken, tenzij Capaz daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is.

Indien u een contactformulier op de website invult verwerkt Capaz in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

• uw bedrijfsnaam;
• w naam;
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer.

Cookies

Capaz gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Capaz geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau.

Overeenkomst

Indien u een overeenkomst sluit met Capaz zal Capaz ook persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens die Capaz verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst zal Capaz u eerst om toestemming vragen alvorens deze persoonsgegevens te verwerken.
Indien u een overeenkomst sluit met Capaz of indien u al eerder een overeenkomst met Capaz heeft gesloten zal Capaz voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verwerken teneinde de overeenkomst uit te kunnen voeren:

• Uw naam;
• Uw adres;
• Uw telefoonnummer;
• Uw IBAN nummer.

10. Uw rechten
Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Capaz kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken
Indien Capaz van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie
U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Capaz verwerkte persoonsgegevens (door Capaz ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid
U heeft het recht om Capaz te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Capaz aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Capaz.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Capaz tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

11. Toepasselijk recht & overige
Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.
Indien Capaz overgaat op een derde partij of dat Capaz fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, verzoek wij u om deze via een e-mailbericht aan Capaz (info@capaz.nl) kenbaar te maken.


 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Contact us